De grafische opmaak van deze website is alleen zichtbaar in grafische browsers, die web standards ondersteunen. De inhoud van deze pagina is met alle browsers and apparaten toegankelijk. // This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Flyer voor de lezingen

Context

Wereldwijde ontwikkelingen en transformaties hebben in de laatste decennia veel veranderingen teweeggebracht. Globalisering, commercialisering en digitalisering zijn ingrijpende processen met grote gevolgen. Deze processen zullen niet stoppen maar eerder toenemen en versnellen. Oude normen en waarden kunnen niet langer toegepast worden, oude begrippen werken niet meer, politieke instrumenten kloppen niet meer en onderwijssystemen zijn achterhaald. In plaats van het initiëren van (trage) aanpassingsprocessen, is een vergaande oriëntatie op ‘de nieuwe wereld’ nodig. In plaats van traditionele ideologische waarden en systemen te behouden of zelfs in ere te herstellen, moeten we ons aanpassen aan de nieuwe realiteit, de realiteit van de ‘innovatiemaatschappij’.

Begrippen als ‘leren’, ‘kennisoverdracht’ en ‘onderwijs’ moeten binnen de snel veranderende maatschappelijke context opnieuw worden gedefinieerd. De burger van de toekomst leeft in een hele andere wereld, een wereld die hele andere eisen stelt en andere competenties verlangt. Het onderwijssysteem van de ‘oude wereld’ dient (deels) vervangen te worden door een nieuw systeem. Het vernieuwen van de middelen is daarbij niet genoeg. Cruciaal is het opnieuw definiëren van het doel van ons onderwijs. Wat moeten we leren, hoe leren we en waar? Wat is de maatschappelijke opdracht van de school en hoe verhoudt zich die tot de toenemende autonomie van scholen? Wat betekent dit alles voor de leerkrachten, voor de leerlingen, voor het schoolgebouw? En welke rol kunnen de digitale media spelen bij deze onderwijsvernieuwing?

In 4 avondvullende programma’s staat het leren in de nieuwe wereld, in de innovatiemaatschappij, centraal. Doelstelling van de serie is het formuleren van het doel en de voorwaarden van ons toekomstige leersysteem aan de hand van een analyse van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Om te komen tot een nieuw paradigma van educatie wordt rondom een aantal sleutelbegrippen de huidige situatie geanalyseerd, de gewenste situatie geschetst en voorbeelden van good practice gepresenteerd. De sleutelbegrippen zijn: mediawijsheid, creativiteit, sociaal gedrag en innovatie.

De serie vindt plaats in het kader van het Creative Learning programma van Waag Society.

Expertisecentrum

Waag Society/ Expertisecentrum Culturele Vakken en ICT beoogt innovatie en creativiteit bij elkaar te brengen in een onderwijscontext. Het doel daarvan is op een directe manier het creatief potentieel van jongeren aan te spreken. Een potentieel dat belangrijker wordt (is geworden) naarmate er in de samenleving meer noodzaak ontstaat voor het op creatieve en onorthodoxe wijze omgaan met disciplines, met nieuwe connecties tussen disciplines en het tot stand brengen van nieuwe ideeen, kennis, technologie, vorm en inhoud.

Duidelijk is dat niet alleen feitenkennis maar ook de eigen identiteit, nieuwsgierigheid, irritatie en chaos belangrijke voedingsbodems voor vernieuwing kunnen vormen. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor het onderwijs om leerlingen te leren omgaan met de veelheid aan informatie die op hen afkomt en ze te leren hun eigen ideeen en visie te ontwikkelen, ze te leren denken vanuit hun eigen identiteit, ze te leren hun eigen manieren van uitdrukken te ontwikkelen. Nieuwe, ervaringsgebaseerde (onderwijs)toepassingen ontwikkeld vanuit een rijke, culturele context kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Technologie is daarbij een middel en niet een doel.